Prof. Dr. Jürgen Krapp

Funktionen

Studienberatungim Studiengang Applied Photonics
Leitung des Zulassungs- und Anerkennungsamtesim Studiengang Applied Photonics
Fakultätsratin Fakultät Optik und Mechatronik

Default user

Prof. Dr. Jürgen Krapp

+49 7361 576-3403
G1 2.12