Fabian Zippel

Activities

Forschungsprojekt Smart Grids und Speicher Sachsenhausen (SMASA)
Forschungsprojekt SeLiG
Koordination PV-Netzwerke Ostwürttemberg
Koordination der Initiative zum Ausbau effizienter Wärmenetze

Fabian zippel web

Fabian Zippel

+49 7361 576-5712
+49 7361 6339-583
G2 2.36